ژاپن چین را به “نقض” آبهای سرزمینی خود متهم کرده استگزارش نویسی ایمنا این توسط گارد ساحلی ژاپن گزارش شده است رد شد که سه کشتی متعلق به گارد ساحلی است چین به آب های سرزمینی نزدیک جزایر سانکاکو در دریای چین شرقی

معاون نخست وزیر ژاپن گفت که تجاوز به آب های سرزمینی “نقض قوانین بین المللی” است و آن را “بسیار” خواند. حیف است و کاملا غیر قابل قبول است.»

یوشیهیکو ایزوزاکی او به خبرنگاران گفت: توکیو قوانین بین المللی را نقض کرده است. پکن اعتراض کرد.

دولت ژاپن گزارش داده است که در سال جاری 27 مورد ورود کشتی های چینی به آب های سرزمینی این کشور مشاهده شده است.

منبع: ایسنا