کارکنان بهداشت و درمان می گویند برای مدیریت COVID-19 به خاموشی دوم خواستن {داریم}کارکنان بهداشت و درمان می گویند برای مدیریت COVID-19 به خاموشی دوم خواستن {داریم}