کتاب صوتی داستان «ده ترس» منتشر شدبه نقل از موسسه ایمنا و آوای چروکی کتاب صوتی «ده» داستان ترس» به تازگی کتاب بهمن وخشور موسسه آوای را مطالعه کرده اید چروکی منتشر و روانه بازار نشر شد.

مجموعه ده داستان ترس (به زبان ترکی اوزاری) مجموعه ای از 12 داستان عامیانه آذربایجان است که هر داستان موضوعی مستقل دارد. اما از نظر مفهومی به گونه ای به هم پیوسته اند که همه داستان ها برای مخاطب زندگی است حماسه و ماجراهای پرشور گروه هایی از عشایر ماجراجو ساکن در مناطق مختلف آذربایجان را نشان می دهد.

این کتاب صوتی شش ساعت و چهار دقیقه به قیمت 31 هزار تومان منتشر شد.

قبل از آن کتاب های «یوسف و زلیهو»، «لیلی و مجنون»، “کورائوغلی“، “تجارت نبی”، “عقاب مادیان”, “کوه ها فرزند دختر” “پاسلی کالینگا” “عقاب» و «اشعار ترکی کلیات دیوان شهریور» به زبان های ترکی آذری با صدای این گوینده توسط این مؤسسه منتشر شد.