کرونا همچنان یک خطر شدید برای جهان است“میخائیل رایانسرپرست ابزار اضطراری گروه بین المللی بهداشت اظهار داشت: که ممکن است یک نامناسب {بزرگ است} کدام ممکن است فکر کنیم همراه خود محلی سازی کووید-19 مسائل در نهایت به پایان می رسد.

وی در داخل مونتاژ سوال را انتخاب کنید و انتخاب کنید {پاسخ} وب های اجتماعی اظهار داشت: {بیماری} هایی شبیه مالاریا را انتخاب کنید و انتخاب کنید سل کدام ممکن است محلی هستند همچنان هر سال جان ده ها میلیون نفر را می گیرند را انتخاب کنید و انتخاب کنید این ویروس در دسترس نشده را انتخاب کنید و انتخاب کنید این {بیماری} ادامه دارد محلی نشده است. فکر نکنید کدام ممکن است محلی سازی این {بیماری} به معنای نوک آن قرار است هر دو به مقیاس عقب تهدید آن قرار است است.

وی ممکن است حتی اظهار داشت: ویروس کرونا ادامه دارد به حداقل یک {بیماری} فصلی هر دو الگوی عفونی دوباره کاری نشده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید احتمالاً ممکن است نتیجه در اپیدمی های عظیم شود.

به همین دلیل سوی نه، «ماریا فن کرخوفسرپرست فنی کووید 19 در داخل گروه بین المللی بهداشت اظهار داشت: ویروس کرونا در داخل جوامع در داخل درجه بالایی در داخل جاری انتشار است را انتخاب کنید و انتخاب کنید همچنان باعث نابودی را انتخاب کنید و انتخاب کنید میر را انتخاب کنید و انتخاب کنید نابودی را انتخاب کنید و انتخاب کنید میر می تواند. میر اشخاص حقیقی زیادی خواهند بود. اگر قیمت واکسیناسیون روی زمین به مقیاس عقب یابد، شبیه آنچه برای سرخک گذشت، ویروس کرونا به همین دلیل اوج گرفته ممکن است.

وی افزود: ما در داخل بحبوحه یک اپیدمی هستیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید به مرحله تسویه حساب نرسیده ایم.

هفته قبلی همانقدر کم میزان نابودی را انتخاب کنید و انتخاب کنید میر را انتخاب کنید و انتخاب کنید میر به همین دلیل زمان شیوع اپیدمی کرونا در داخل 12 ماه 2020، بیش به همین دلیل 20000 مورد نابودی را انتخاب کنید و انتخاب کنید میر قابل انتساب به ویروس کرونا سند شده است.

منبع مفید: ارنا