کرون آمار کرمان 4 فروردین; همراه خود نابودی را انتخاب کنید و انتخاب کنید 19 جراحت جدیدترین شناخته شده شویدبه گزارش خبرنگار ایمنا، روابط پایه دانشکده علوم پزشکی کرمان همراه خود ادعا آمار قربانیان به عروق کرونر در داخل 24 ساعت قبلی به همان اندازه بامداد بلافاصله – 4 فروردین ماه – جدیدترین: در داخل 24 ساعت قبلی 19 ناخوشایند جدیدترین در داخل بیمارستان بستری شدند را انتخاب کنید و انتخاب کنید انواع انواع اشخاص حقیقی بستری شده در داخل بیمارستان قطعا به 90 نفر {در این} شهرستان رسیده است.

همراه خود احتساب این آمار، انواع کل شما مبتلایان بستری همراه خود بررسی کرونای خوش بینانه در داخل بیمارستان‌های کرمان 45 هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید 950 نفر است.

{در این} مدت زمان هیچ مورد فوتی بر تأثیر {بیماری} عروق کرونر روده ها پرونده نشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید انواع کل شما مبتلایان فوت شده بر تأثیر {بیماری} عروق کرونر در داخل کرمان 5578 نفر بود.