کمبود فضای آموزشی در هوراء به معضلی تبدیل شده استبه گزارش خبرنگار ایمنا غلومریزو یک مستطیل وی امروز شنبه 9 مهرماه در دیدار با مدیر کل آموزش و پرورش منطقه چهارمحال و بختیار گفت: دو دستگاه مینی بوس مدرسه به نام دهگان سامونی در شهر سامون و تردد همکاران فرهنگی به روستاهای شهری فعال است. دستور کار.

وی افزود: اماکن آموزش و پرورش علامت گذاری شده است گرم دره هر چه زودتر ساخته و راه اندازی شود.

نماینده شوراهای اسلامی شهر سومان در چهارمحال و شورای اسلامی منطقه بختیار گفت: هیچ موسسه آموزشی در شهرستان وجود ندارد. خداحافظ اینکه سه فاز مختلف در یک مدرسه تلفیق شده است که به چالش تبدیل شده است و ساخت و تکمیل مدرسه در حال ساخت باید در اسرع وقت از محل محرومیت وام انجام شود. همچنین عدم آموزش و مشاوره در سامان نیازمند توجه جدی است.

وی افزود: حل مشکل اجتماعی مدرسه شهید ستاکی ضروری است ابگوشت ساخت پژوهشگاه ساگیر و شهر سامان نیز باید رصد و رفع شود.

برای جلوگیری از مهاجرت دانش آموزان باید ساماندهی معلمان در دستور کار قرار گیرد

محمود بهارلویی نماینده شوراهای اسلامی شهر بن در شورای اسلامی منطقه چهارمحال و بختیارگفت: تامین اعتبار برای مدارس فرسوده بن یک ضرورت است.

وی گفت: برای جلوگیری از هجرت علم باید معلمان ساماندهی شوند. دانش آموزان باید تجدید نظر شوند. ایجاد مدرسه نمونه دولتی در شهر بن ضروری است و لازم است تغییراتی از طریق مراجع ذیربط در رابطه با الحاق زادگاه شهید داریوگولی سورونی به کتاب کلاس ششم انجام شود.

یکی از اعضای شورای اسلامی منطقه چهارمحال و بختیار گفت: با عنایت به تمایل بخشداری خیر شیدا برای همکاری برای ساخت ورزشگاه، انتظار می رود در اسرع وقت اقدامات لازم برای شروع ساخت و ساز ورزشگاه انجام شود. این استادیوم پروژه