کنار هم قرار دادن قهرمانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید صعود به لیگ برتر عالی دل را انتخاب کنید و انتخاب کنید یک جز / ملوان حق حضور در داخل لیگ برتر {انگلیس} را دارد.


به گزارش خبرنگار ایمنا، گروه {فوتبال} ملوان بندرانزلی همراه خود نمایشی قابل توجه در داخل رقبا های این فصل لیگ برتر بال برای بازدید به لیگ برتر {انگلیس} باز کرده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید صدای پلیکان سفید انزلی بیش به دلیل پیش به گوش می رسد. در داخل لیگ برتر تیمی تخصصی ایجاد می کند در سرتاسر ایران هواداران پرشور را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرشوری دارد کدام ممکن است لحظاتی را برای الهام بخش تیمشان به لیگ برتر تدارک می بینند.
بین یکی همراه خود همراه خود تخصص ترین فوتبالیست های ایرانی همراه خود ملوان چراغانی کردند را انتخاب کنید و انتخاب کنید ما هم به سراغ او می رود رفتیم به همان اندازه همراه خود ملوان فقط در مورد وضعیت امور {گام به گام} این فصل صحبت کنیم. محمد پورمحمد مدافع انزلی کدام ممکن است سابقه سه صعود به لیگ برتر همراه خود گروه های لیگ دسته اول را در داخل کارنامه دارد، در نقطه از چهارمین صعود قرار دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید رکورد عجیبی را به گزارش رسانده است. گفتگوی خبرگزاری ایمنا همراه خود مدافع توانمند دریاها را در داخل یکپارچه می خوانید؛

{در این} فصل {شرایط} دریایی را به اختصار منطقی سازی دهید.

به دلیل روز اول اعمال، همراه خود خیس شدن گیمرها قابل توجه مثبت، برپایی اردوهای صحیح را انتخاب کنید و انتخاب کنید تفریحی های تدارکاتی مثبت، 2 دسته شدیم به همان اندازه ملوان را به لیگ برتر ببریم را انتخاب کنید و انتخاب کنید قهرمان شویم، چرا کدام ممکن است واقعاً {جایی} برای این گروه در داخل لیگ برتر معمولاً نیست. لیگ برتر. لیگ. تا به امروز گیمرها، کادر فنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید {مدیریت} {به آرامی} {در این} {مسیر} {حرکت} کرده اند. فرقی {نمی کند} کدام شرکت کننده در داخل پایین باشد یا نباشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید همه شما برای دستیابی ملوان دردسر می کنند.

ملوان برای صعود به لیگ برتر کنار هم قرار دادن است. نمی شود گروه جذاب مثبت است؟

به دلیل زمانی کدام ممکن است ملوان شدم این تخصص را تعداد فزاینده ای از واقعاً دوست داشتم. هر چیز طبق ابزار است را انتخاب کنید و انتخاب کنید ما در داخل اقیانوس هستیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید به سادگی به {فوتبال} در نظر گرفته شده می کنیم. به دلیل حقوق را انتخاب کنید و انتخاب کنید دستمزد گرفته به همان اندازه روال تمرین الهام را انتخاب کنید و انتخاب کنید خوش شانس {نتایج} خوبی خرید کردیم کدام ممکن است حاصل دردسر گیمرها را انتخاب کنید و انتخاب کنید کادر فنی بود.

الگو ملوان در جهت فراز را انتخاب کنید و انتخاب کنید نشیب به راحتی به نظر می رسد مانند است، اینطور معمولاً نیست؟

?من خواهم کرد همراه خود سه گروه به لیگ برتر صعود کردم را انتخاب کنید و انتخاب کنید اگر همراه خود ملوان به لیگ برتر صعود می کردم این آمار به 4 می رسید. 12 ماه‌هایی کدام ممکن است همراه خود سایر گروه‌های لیگ قهرمان شدیم، یکسان 12 ماه‌هایی بود کدام ممکن است البهار می‌گذراند، در نتیجه هر چیز در داخل گروه معنا دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید امیدواریم 12 ماه بلند مدت همراه خود قهرمانی، البهار را در داخل لیگ ببینیم.

آماده قهرمانی و صعود به لیگ برتر یک دل و یک قسمت / ملوان حق حضور در لیگ برتر انگلیس را دارد.

ملوان پس به دلیل لمس کردن به فعلی شخصی رها شد. چرا کاغذ بازگشت؟

?این گروه چند قبلی سالی است کدام ممکن است به لیگ سقوط سقوط کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید به همان اندازه {جایی} کدام ممکن است من خواهم کرد می دانم هیچ کمکی به ملوان نشده است. ملوان تیمی تاریخی را انتخاب کنید و انتخاب کنید استاندارد در داخل در همه جا ایران بوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید هست، این گروه مظلوم بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید هیچکس به آن قرار است نپیوست، با این وجود امسال همراه خود مازیار زری، بیگمان نوری را انتخاب کنید و انتخاب کنید مهندس. بورشید کاغذ مرکز دریاها بازگشته است.

خواه یا نه {مالک} را انتخاب کنید و انتخاب کنید {مدیریت} گروه به خوبی به دلیل ممکن است داشته باشید حمایت کردند؟

?او می رود توسط خودم را انتخاب کنید و انتخاب کنید به دلیل جیب شخصی خرج ملوان می تدریجی، را انتخاب کنید و انتخاب کنید ما به دلیل افتخار داشتن این سه نفر خوشحالیم، در نتیجه من خواهم کرد ندیدم کدام ممکن است هیچ شخصی یکی دیگر به دلیل جانب مهندس به ملوان پشتیبانی نکند. بورشید {ممنون} تخصصی ایجاد می کند {هر} شرایطی پایین گروه ایستادید را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود قهرمانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید صعود به لیگ برتر {پاسخ} این زحمات را خواهیم داد. مسئولان انزلی به اعمال ما اوج می زنند با این وجود هیچ کمکی به گروه {نمی کنند} را انتخاب کنید و انتخاب کنید همه شما قیمت ها را {مالک} مهربان ملوان می پردازد. ما به ساده مهندس هستیم بورشید ما میدانیم.

{نتایج} دریاها تا به امروز قدرتمند {بوده است}. علت ایجاد را در داخل چه نقاطی می بینید؟

?همه شما رویداد لیگ زحمت کش است را انتخاب کنید و انتخاب کنید تفریحی آسانی {وجود ندارد}، {هر} {مسابقه} برای ما عالی فینال است را انتخاب کنید و انتخاب کنید سعی می کنیم یکی پس از دیگری تفریحی کنیم. خدا را شکر ما در داخل 25 هفته قبلی {نتایج} شگفت انگیزی داشتیم در نتیجه به ساده سه {امتیاز} را گرفتیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید به یکسان {مسیر} یکپارچه می دهیم به همان اندازه در نهایت فصل عالی کار کردن {تاریخی} فراهم کردن دهیم.

به دلیل ازدحام گروه در داخل ورزشگاه واستان اطلاع دهید. این اتفاق بعد به دلیل مدت زمان ها افتاد.

?هوادار در دسترس بودن به {فوتبال} لذتی مضاعف را انتخاب کنید و انتخاب کنید کاملاً متفاوت می دهد، روز سه شنبه وقتی وارد ورزشگاه شدم را انتخاب کنید و انتخاب کنید تماشاگران را روی سکوها دیدم {چمدان} هایم را بستم را انتخاب کنید و انتخاب کنید شادی ها خاصی به من خواهم کرد انگشت داد. صندلی هواداران ملوان در داخل ورزشگاه سن کوروش واقعا تمیز بود. برای ملوان کدام ممکن است یکی از آنها در نظر گرفته پرطرفدارترین گروه های {فوتبال} ایران است را انتخاب کنید و انتخاب کنید همه شما نسبت به این گروه بی انصافی دارند.

به تذکر ممکن است داشته باشید این تعیین یکپارچه ممکن است داشته باشد؟

?خوش شانس فینال دیدار را همراه خود عالی برد جذاب در داخل حضور هواداران به نوک رساندیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید توانستیم دل ممکن است را کاملا راضی کنیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید {امیدوارم} هواداران همچنان در داخل رویداد جلو حضور داشته باشند.

در پایان، به دلیل مونتاژ بسیار مهم شخصی در داخل هفته بلند مدت اطلاع دهید. ممکن است داشته باشید در داخل کرمان عالی جدال شش امتیازی بسته شدن همراه خود میس دارید کدام ممکن است احتمالاً بهترین راه را برای قهرمانی ممکن است داشته باشید به راحتی تدریجی.

?میس کارمان گروه قابل توجه مثبت، متحد را انتخاب کنید و انتخاب کنید قابل احترامی است، من خواهم کرد 2 12 ماه {در این} گروه بودم. تفریحی آسانی مقابل ممکن است نخواهیم داشت. هر کدام گروه مدعیان مهمترین صعود به لیگ برتر هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید بی شک شاهد عالی دیدار ایده آل خواهیم بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید {امیدوارم} همراه خود دستان پر به کرمان برگردیم.

شاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اطلاع رسانی به دلیل جانب: همراه خود من خواهم کرد کریمی_خبرنگار سرویس ورزشی ایمنا