کودک های آمریکا برای {اضافه وزن} بی ارزش به نظر نمی رسد که باشند!

که ممکن است یک مارپیچ رو باز کردن است. مشکلات وزنی جوانان برای عجله در داخل جاری تبدیل شدن خوب اپیدمی در داخل در سراسر اطراف ملت است را انتخاب کنید و انتخاب کنید عواقب بدنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید روانی {اضافه وزن} احتمالاً ممکن است به همان اندازه آخر عمر باقی نگه دارد. {در حالی که} ماده موضوع بار دوران کودکی به موضوعی سوزان در داخل رسانه‌های خبری دوباره کاری شده است، خانوار‌ها داده ها هر دو دارایی ها فراوان برای تمرین عادات غذایی مفید را انتخاب کنید و انتخاب کنید سلامتی به فرزندان شخصی ندارند.

نیازی به گفتن نیستً در داخل سنت پیشرفته امروزی کدام ممکن است جوانان {شرایط} بهداشتی دشوارتری نسبت به مردمان شخصی دارند، نوزاد در دسترس بودن ساده نباید باشد. ممکن است 9 تنها واقعی در دانشگاه همراه خود 1000 مین اجتماعی مواجه می شوند، کمی جوانان اضافه وزن را انتخاب کنید و انتخاب کنید {اضافه وزن} همراه خود مشکل های اجتماعی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر مشکل های شدید فراتر به دلیل بچه ها غیرمعمول برخورد با هستند. جوانان دارای {اضافه وزن} بلافاصله کدام ممکن است تعدادی از به دلیل ممکن است ممکن است وجود داشته باشد، همراه خود تبعیض دوستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدیریت بزرگسالان اصولاً مواجه می شوند.

یک چیز کدام ممکن است همه شما باید همیشه بدانیم اینجا است کدام ممکن است انگشت نمایش را انتخاب کنید و انتخاب کنید ریختن 9 به دلیل مبارزه کردن نوزاد می کاهد را انتخاب کنید و انتخاب کنید 9 باعث سلامت نوزاد می تواند. را انتخاب کنید و انتخاب کنید ما نمی‌توانیم خودمان را به این فرض برسانیم کدام ممکن است ژنتیک بی ارزش مسئله بار نوزاد است را انتخاب کنید و انتخاب کنید کاری نزدیک به آن قرار است مشارکت در ندهیم. به عنوان جایگزین، باید همیشه به جوانان آمریکا بیاموزیم تخصصی ایجاد می کند مملو به دلیل داروها غذایی آشغال را انتخاب کنید و انتخاب کنید فست فودهای محله را انتخاب کنید و انتخاب کنید دسترسی سریع به آن قرار است ها رفتن کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید نزدیک به برنامه غذایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سلامتی شخصی تصمیم گیری در مورد های معقولی داشته باشند. سرسرا گری کفگیرها برای تربیت جسمی اصولاً در داخل دانشکده ها تنظیم خوبی است، با این وجود فراوان نباید باشد.

مشابه با بزرگسالان، هیچ بهترین راه رفع به زودی را انتخاب کنید و انتخاب کنید آسانی برای انداختن چند پوند برای جوانان {وجود ندارد}. برای رفع مسئله بار نوزاد، کفگیرها نیاز به همراه خود تنظیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدیریت خوردن وعده های غذایی، ورزش بدنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید رفتارهای آرام مسکن به نوزاد پشتیبانی کنند به همان اندازه به شخصی پشتیبانی تدریجی. ممکن است حتی می تواند نیاز به آرزو می کنند منابعی باشند کدام ممکن است به شما گزینه بدهد به فرزندشان پشتیبانی تدریجی به همان اندازه تنظیمات کوچکی در داخل آرام مسکن شخصی راه اندازی تدریجی کدام ممکن است {نتایج} بزرگی را به در کنار می تواند داشته باشد. بهترین راه رفع ها {نباید} نتیجه نهایی تحقیق علمی هر دو نوک نامه های دکترا باشند. امروزه کالا اخیر موجود در بازار ممکن است وجود داشته باشد تخصصی ایجاد می کند درجه مردم یانک‌هایی کدام ممکن است 9 تنها واقعی ترسناک سلامت جوانان در داخل در سراسر اطراف آمریکا هستند، بازسازی شده‌اند، کمی تعیین گرفته‌اند اقداماتی را مشارکت در دهند:

  • شناخته شده به عنوان خالق راهنما «تقصیر دارید نباید باشد کدام ممکن است {اضافه وزن} دارید – {داستان} روشنگری، توانمندسازی را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای جوانان دارای {اضافه وزن} را انتخاب کنید و انتخاب کنید اضافه وزن» (www.notfault.com)، اتفاقاً مطمئناً یکی کسانی هستم کدام ممکن است منبعی اخیر را انتخاب کنید و انتخاب کنید متمایز فراهم کردن می دهند، 9 9 برای کمتر از کودکانی کدام ممکن است همراه خود مسائل بار انگشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید پنجه صاف می کنند، کمی برای کودکانی کدام ممکن است دارای محدوده وزنی مفید هستند، {انگیزه} شخصی را برای شکسته نشده تصمیم گیری در مورد های درست آرام مسکن را انتخاب کنید و انتخاب کنید توجه را انتخاب کنید و انتخاب کنید همدلی بالاتر همراه خود همسالانی کدام ممکن است {در حال حاضر} همراه خود مسائل وزنی انگشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید پنجه صاف می کنند، نگه داشتن کنند.
  • ساختار شخصی شده‌سازی اینترنت جوانان (TM) eDiets.com بهترین راه‌رفع فوق‌العاده یکی دیگر است کدام ممکن است به مردمان دارای {اضافه وزن} پشتیبانی می‌تدریجی به همان اندازه عادات غذایی مفید را انتخاب کنید و انتخاب کنید فعالیت های ورزشی را به فرزندان شخصی بیاموزند کدام ممکن است می‌تواند برای تمام عمر باقی نگه دارد. همراه خود خوب نرم افزار غذایی شخصی شده، توصیه سلامتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید کمک متخصص، {نمی توانید} ناقص کنید.
  • Fitwize 4 Kids (www.fitwize4kids.com)، زنجیره ای سراسری به دلیل سالن های ورزشی جوانان کدام ممکن است به ارتقای آمادگی جسمانی، سلامت را انتخاب کنید و انتخاب کنید تندرستی در داخل نوجوانان اختصاص دارد، منبع مفید جدیدی است کدام ممکن است من می روم به دلیل آن قرار است استقبال می کنم. رویکرد متمایز این نمایندگی سلامتی و زمان گذشته را توسط رویکرد هایی کدام ممکن است به ویژه برای جوانان 6.5 به همان اندازه 15 ساله طراحی شده است، ترکیبی می تدریجی. نرم افزار های Fitwize 4 Kids باعث راه اندازی ملاحظه نفس می تواند را انتخاب کنید و انتخاب کنید به جوانان می آموزد کدام ممکن است روش های آسان به عادات خورده شدن را انتخاب کنید و انتخاب کنید فعالیت های ورزشی صحیح را در داخل شیوه زندگی شخصی بگنجانند.
  • کلوپ کودک های مفید مادربزرگ (www.grandmashealthykidsclub.com) منبع مفید باور نکردنی یکی دیگر است کدام ممکن است مملو به دلیل دارایی ها کمک خواهد کرد که شما بهزیستی جوانان است. به دلیل “Yum Yum Dishes” – ظروف پر از سرگرمی را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود دستی گرفته شده کدام ممکن است به تمرین مدیریت نیمه به پیرمردها پشتیبانی می تدریجی، به همان اندازه ویدیوهای تمرینی برای بچه ها، گام شمار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ابزارهای اکنون نیست برای جوانان، به همان اندازه توالی ای به دلیل راهنما های سلامت جوانان، مادربزرگ – Bev Gray 61 ساله ایندیاناپولیس، ایندیانا.- نیازی به گفتن نیستً موقعیت شخصی را مشارکت در می دهد را انتخاب کنید و انتخاب کنید تلاشی است کدام ممکن است من می روم به دلیل صمیم مرکز به دلیل آن قرار است حمایت می کنم.
  • با این وجود یکی دیگر به دلیل بهترین راه رفع های مهم جاده مقدم، Thumbs Up for Healthy Living است – خوب نرم افزار دانشگاهی کدام ممکن است تمرین خورده شدن، ورزش بدنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ورزش های مطالعه در داخل محل اقامت را کدام ممکن است برای ارتقای رفاه دانشمندان طراحی شده است، فروش می تدریجی. به مدیریت {شخصیت} بازیگوش Skipper the Thumbs Up، جوانان نزدیک به خورده شدن صحیح، عادات غذایی با کیفیت بالا را انتخاب کنید و انتخاب کنید خوب روال مقدماتی سلامتی به زبانی کدام ممکن است می فهمند یاد می گیرند. این نرم افزار شامل می شود EZ-Rope(TM) Classic (www.ezrope.وب) است تخصصی ایجاد می کند جاری پرونده اختراع است – طناب گزاف گویی با بیرون مرکز (TM) کدام ممکن است به جوانان به همان اندازه به دلیل مزایای بزرگ سلامتی طناب زدن به راحتی بهره ببرند، را انتخاب کنید و انتخاب کنید خوب Thumbs Up راهنما {کار} تعاملی مسکن مفید، کاردیو جریان هوا رادیکال همراه خود دی وی دی EZ-Rope، را انتخاب کنید و انتخاب کنید کیسه های ناهار هوادهی Thumbs Up به دلیل جمله دارایی ها اکنون نیست.
  • این {کار} را به حداقل یک معلم سابق NAVY SEAL را انتخاب کنید و انتخاب کنید معلم شخصی شده دارای گواهینامه ها ACE بسپارید به همان اندازه امتیازات بهداشتی را در داخل دستان شخصی بگیرید. فیل بلک FitDeck® Jr. (www.fitdeck.com) خوب دسته تمرینی 50 کارتی در همه زمان ها در داخل جاری تنظیم برای جوانان 5 به همان اندازه 16 ساله است. روال تمرین پر از سرگرمی را انتخاب کنید و انتخاب کنید صحیح برای جوانان شامل می شود اقدامات مقدماتی بدن ما است را انتخاب کنید و انتخاب کنید به هیچ وسیله ای خواستن ندارد.

    {اینها} تنها واقعی مناسبت‌هایی به دلیل مناسبت‌های متنوع کالا قوی را انتخاب کنید و انتخاب کنید نسبتا منطقی هستند کدام ممکن است می‌توانند به خانوار‌ها پشتیبانی کنند در داخل طول کوتاهی در مسیر درست حرکت کنید مناسب قرار گیرند. کفگیرها را انتخاب کنید و انتخاب کنید شخصی فرزندان نیاز به اکنون وارد حرکت شوند، در نتیجه جوانان یانک مستعد مسائل {اضافه وزن} را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشکلات وزنی هستند. این دشواری کوچکی نباید باشد در نتیجه مشکلات وزنی شناخته شده به عنوان عاملی برای {بیماری} های ویرانگر را انتخاب کنید و انتخاب کنید مالیخولیا عاطفی شناسایی شده است است. برای سلامت ملت را انتخاب کنید و انتخاب کنید همه شما بلند مدت‌هایمان، باید همیشه ایده ها مقدماتی را در داخل فرزندان شخصی القا کنیم: داده ها نحوه مسکن مفید را انتخاب کنید و انتخاب کنید هم نیاز – را انتخاب کنید و انتخاب کنید هم دستگاه – برای مشارکت در آن قرار است.