در داخل پینترست به اشتراک بگذارید
محققان می گویند داروهای ضد باردار بودن مشابه با کپسول های ضد باردار بودن می توانند همراه خود به مقیاس عقب تأمین برخی هورمون های {مرتبط} همراه خود {بیماری} تنفسی، تهدید ابتلا به آسم برونش را در داخل خانمها به مقیاس عقب دهند. گتی ایماژ
  • محققان می گویند زنانی کدام ممکن است به دلیل داروهای ضد باردار بودن مشابه با کپسول های ضد باردار بودن استفاده بیشتر از می کنند، خیلی کمتر مستعد ابتلا به آسم برونش هستند.
  • آنها خواهند شد می گویند به این علت ایجاد است کدام ممکن است این داروهای ضد باردار بودن باعث به مقیاس عقب تأمین هورمون های خاصی می شوند کدام ممکن است همراه خود آسم برونش {مرتبط} هستند.
  • این پدیده ممکن است به طور اضافی منطقی سازی دهد کدام ممکن است چرا میزان آسم برونش در داخل خانمها پس به دلیل دستیابی سن بلوغ افزایش خواهد یافت.

داروهای ضد باردار بودن هورمونی مشابه با کپسول های ضد باردار بودن ممکن است به طور اضافی تهدید ابتلا به آسم برونش را در داخل خانمها در داخل سنین باروری به مقیاس عقب دهد.

این بر مقدمه منصفانه یادگیری اخیر روی بیش به دلیل نیم میلیون دختر است.

محققان به این نتیجه نهایی رسیدند کدام ممکن است نمایندگی‌کنندگانی کدام ممکن است به دلیل {پیشگیری از بارداری} هورمونی در داخل کپسول‌ها، چسب‌ها هر دو واکسن‌ها استفاده بیشتر از می‌کردند، نسبت به دوستان شخصی کدام ممکن است به دلیل داروهای ضد باردار بودن هورمونی استفاده بیشتر از نمی‌کردند، خیلی کمتر مستعد ابتلا به آسم برونش بوده اند.

در داخل دوران کودکی، آسم برونش در داخل پسران اصولاً از خانمها است، با این وجود به دلیل دوران بلوغ به بعد تهدید ابتلا به آسم برونش را انتخاب کنید و انتخاب کنید {علائم} شدیدتر در داخل خانمها اصولاً به دلیل پسران است.

محققان می گویند ممکن است به طور اضافی هورمون های جنسی {زنانه} به فرماندهی این پدیده باشند.

دکتر ریچارد جورج باربر، پروفسور پزشکی پزشکی در داخل {دانشکده} پزشکی کِک کالیفرنیا، به Healthline اظهار داشت: «این تحول شخص به دختر در داخل بروز آسم برونش در داخل منصفانه یادگیری بسیار مهم (نرم افزار {مدیریت} آسم برونش دوران کودکی) تفسیر شد.

او می رود اظهار داشت: “این یادگیری تأیید شد کدام ممکن است همراه خود بهبود نمرات بلوغ در داخل پسران، نمرات {علائم} آسم برونش در داخل حدود 14 سالگی برخاستن به به مقیاس عقب کرد.” {در حالی که} همراه خود بهبود نمرات بلوغ در داخل زنان، نمرات {علائم} آسم برونش نیز به دلیل حدود 10 سالگی برخاستن به بهبود کرد.

«چرا اصلاح در داخل دوران بلوغ؟ باربر اظهار داشت: منصفانه ارتباط نسبتاً، با این وجود به خوانایی چسبیده نشده است، اینجا است کدام ممکن است هورمون های جنسی در داخل پاتوژنز آسم برونش بسیار مهم هستند.

آسم برونش را انتخاب کنید و انتخاب کنید هورمون ها

به آگاه نویسندگان یادگیری، {هر} مناسبت معادل با هورمون ها در داخل چرخه مسکن باروری خانمها (برخاستن فاصله، قاعدگی، باردار بودن را انتخاب کنید و انتخاب کنید یائسگی) همراه خود واریانس در داخل {نتایج} پزشکی آسم برونش شرح داده می شود.

نویسندگان این یادگیری نوشتند: «در داخل در میان خانمها، {علائم} آسم برونش در کل قاعدگی شدیدتر می‌شود، احتمالاً ناشی از نوسانات در داخل درجه استرادیول را انتخاب کنید و انتخاب کنید پروژسترون».

آنها خواهند شد افزودند: “داروهای ضد باردار بودن هورمونی تأمین هورمون های جنسی داخل زا را سرکوب می کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید ممکن است به طور اضافی … به تقویت {نتایج} آسم برونش پشتیبانی کنند.”

در داخل مشارکت در این یادگیری، محققان بیش به دلیل 500000 دختر بریتانیایی 16 به همان اندازه 45 ساله را بین 12 ماه‌های 2000 به همان اندازه 2016 دنبال کردند.

در داخل آن خواهد شد فاصله، تا حدودی بیش به دلیل 25000 دختر به آسم برونش اذیت شدند.

محققان این اطلاعات را در مورد عواملی مشابه با مشکلات وزنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سیگار اصلاح کردند.

آنها خواهند شد باقی مانده است دریافتند کدام ممکن است تهدید ابتلا به آسم برونش در داخل {افرادی که} به دلیل داروهای ضد باردار بودن هورمونی استفاده بیشتر از می کنند نسبت به زنانی کدام ممکن است به دلیل داروهای ضد باردار بودن استفاده بیشتر از {نمی کنند} 30 شانس خیلی کمتر است.

دکتر Purvi Parikh، متخصص واکنش آلرژیک را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایمونولوژیست {در شهر} سیب بزرگ، را انتخاب کنید و انتخاب کنید ممکن است همچنین سخنگوی سراسری آنلاین واکنش آلرژیک را انتخاب کنید و انتخاب کنید آسم برونش، اظهار داشت کدام ممکن است یافته های این یادگیری خیره کننده نباید باشد.

«به خوبی شناسایی شده است است [that] اصلاحات هورمونی {تأثیر} زیادی بر روی دکل دارد [allergy] سلول ها. به عنوان تصویر، پاسخ‌های آلرژیک را انتخاب کنید و انتخاب کنید حمله ها آسم برونش در کل فاصله‌های قاعدگی شدیدتر است را انتخاب کنید و انتخاب کنید زنان اصولاً به دلیل در گذشته به آسم برونش بعد به دلیل بلوغ اذیت می‌شوند.

استروژن روی ماست سل ها کدام ممکن است سلول های امنیت به فرماندهی واکنش آلرژیک را انتخاب کنید و انتخاب کنید آسم برونش هستند، {تأثیر} می گذارد. {به همین دلیل است} کدام ممکن است بعد به دلیل بلوغ، همراه خود قاعدگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید گاهی در داخل باردار بودن شاهد بهبود آن خواهد شد هستیم.

در داخل یادگیری اخیر، محققان ممکن است همچنین گزارش دادند کدام ممکن است فواید در مخالفت با تهدید آسم برونش برای زنانی کدام ممکن است برای مدت زمان بسیار طولانی‌تری به دلیل داروهای ضد باردار بودن هورمونی استفاده بیشتر از می‌کنند، معمولاً.

تحقیقات بلند مدت، {درمان}

آرایشگران گفتند کدام ممکن است نابرابری های جنسیتی در داخل آسم برونش منصفانه مشکل لازم است کدام ممکن است ممکن است بخواهید ارزیابی اصولاً دارد.

من می روم در نظر گرفته شده {نمی کنم} کدام ممکن است ما به سختی کافی نزدیک به عملکرد استروژن در داخل آسم برونش توجه کنیم. اگرچه این مشاهداتی است کدام ممکن است متعدد در داخل دهه گذشته‌های قبلی به آن خواهد شد آگاه باشید کرده‌اند، با این وجود من می روم در نظر گرفته شده می‌کنم کدام ممکن است ما در داخل مرز توجه بالاتر {تأثیر} هورمون‌ها بر آسم برونش هستیم.»

{در حال حاضر}، {درمان}‌های آسم برونش شامل می شود {درمان}‌های اساساً مبتنی بر هورمون نمی‌شود. انتخاب های درمانی بر مقدمه عمق آسم برونش کاملاً متفاوت است.

پریخ اظهار داشت: «معمولاً به دلیل کورتیکواستروئیدهای استنشاقی در کنار همراه خود سایر داروهای تجویز شده مشابه با گشادکننده‌های برونش استنشاقی استفاده بیشتر از می‌شود. برای آسم برونش شدیدتر، ممکن است به طور اضافی منصفانه داروی تزریقی مشابه با داروی بیولوژیک اضافه کنیم کدام ممکن است نواحی به دلیل سیستم امنیت را کدام ممکن است باعث آسم برونش می‌شود، عملکرد قرار می‌دهد. هیچ منصفانه به دلیل این داروهای تجویز شده تحمل {تأثیر} هورمون ها قرار نمی گیرند.

آرایشگران گفتند باقی مانده است چیزهای زیادی برای مطالعه نزدیک به اتصال بین هورمون های {زنانه} را انتخاب کنید و انتخاب کنید آسم برونش ممکن است وجود داشته باشد.

با این وجود احتمالاً تنها واقعی یکی در همه اجزا متعددی است کدام ممکن است ممکن است بر برخاستن را انتخاب کنید و انتخاب کنید عمق آسم برونش {تأثیر} بگذارد.

او می رود اظهار داشت: “فکر می کنم کدام ممکن است نیاز به نزدیک به آسان سازی مقدار بیش از حد از توجه موجود شخصی به دلیل آسم برونش {محتاط} باشیم.” آسم برونش منصفانه سناریو شدید ناهمگن است کدام ممکن است دارای ارتباطات را انتخاب کنید و انتخاب کنید تأثیرات پیشرفته ای است. یافتن {یک موضوع} مکانیکی واحد نزدیک به عواملی کدام ممکن است باعث هر دو خراب شدن مدیریت آسم برونش می‌شود، باند‌های مختلف گروهی کدام ممکن است عذاب توسط آسم برونش هستند را نادیده می‌گیرد.

محققان این یادگیری استدلال می کنند کدام ممکن است ارتباط بین داروهای ضد باردار بودن هورمونی را انتخاب کنید و انتخاب کنید آسم برونش نیاز به در داخل منصفانه کارآزمایی پزشکی اصولاً مورد ارزیابی قرار گیرد به همان اندازه ببینیم خواه یا نه {نتایج} خیلی شبیه در داخل منصفانه جو مدیریت شده به انگشت می آیند هر دو خیر.

با این وجود آنها خواهند شد می گویند کدام ممکن است یافته های موجود آنها خواهند شد اصلاح در داخل قانون سرانگشتی های {مدیریت} آسم برونش را اطمینان {نمی کند}.

مشاوران می گویند اگرچه ممکن است به طور اضافی زمانی بتوان به دلیل {درمان} های هورمونی در داخل {درمان} آسم برونش استفاده بیشتر از کرد، با این وجود شواهد بیشتری برای حمایت به دلیل این امر لازم است.

«این فرصت ممکن است وجود داشته باشد اگر شواهد براق را انتخاب کنید و انتخاب کنید حمایت کننده باشد یا نباشد. با این وجود، همیشه باید این را همراه خود تهدید عوارض ناخوشایند {مرتبط} همراه خود چنین {درمان} های هورمونی متعادل کنیم، کدام ممکن است بسیار مهم ترین آن خواهد شد شیوع حوادث ترومبوتیک است.

پریخ استدلال کرد کدام ممکن است انتخاب های درمانی موجود آسم برونش شدید ایمن تر به دلیل داروهای ضد باردار بودن هورمونی هستند.

{درمان}‌های هورمونی با بیرون عوارض ناخوشایند را انتخاب کنید و انتخاب کنید خطراتی مشابه با لخته شدن خون، بهبود بار را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشکلات خلقی به نظر نمی رسد که باشند. داروهای كنترل كننده آسم برونش كنونی شدید ایمن تر را انتخاب کنید و انتخاب کنید عوارض ناخوشایند كمتری نسبت به داروهای ضد باردار بودن هورمونی دارند.