گشت و گذار شنبه، آیین تاریخی زرین کلان شهربه گزارش خبرنگار ایمنا، حسین اسماعیلی احمدی در داخل ترکیبی مسئولان شهرستان لینگان اظهار داشت: زرانشهر همراه خود جغرافیای زرق و برق دار را انتخاب کنید و انتخاب کنید قبلی {تاریخی} نمونه زدنی شخصی به یکی در میان شهرهای کهن را انتخاب کنید و انتخاب کنید خارق العاده استان اصفهان نامگذاری شده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید به روایت گذشته تاریخی جاده طلای ایران در همه زمان ها خاستگاه علما را انتخاب کنید و انتخاب کنید اندیشمندان را انتخاب کنید و انتخاب کنید هنرمندانی بوده کدام هرکدام کدام به تماس گرفتن او می رود نامگذاری شدند. انصراف سنت اسلامی ایران شگفت آور است.

وی همراه خود مقوله ای اینکه گذشته تاریخی کهن زارن کلان شهر همراه خود آداب را انتخاب کنید و انتخاب کنید سنن {پیوند} خورده است، افزود: سنن متنوع در داخل جاده طلای ایرانی اساس در داخل باورهای مردمان زرین کلان شهر دارد کدام ممکن است گنجینه ای اسرارآمیز محسوب می تواند باشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید تجسمی به دلیل پیشینه {تاریخی} را انتخاب کنید و انتخاب کنید میراث مادی این کلان شهر ساحلی است.

شهردار زرین کلان شهر نزدیک به اینکه آیین نوروزی عرف دیرینه را انتخاب کنید و انتخاب کنید دیرینه ای است ادوار مختلف به ارث برده ایم، خاطرنشان کرد: تصویر طراوت، پیشرفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسکن نزد ساکنان گرامی است.

آل اسماعیلی آل احمدی شکسته نشده داد: ساکنان زرین کلان شهر در داخل اولیه شنبه 12 ماه به شخصیت می توسعه را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدت زمان کوتاهی را در داخل دشت ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید جنگل های این شهرستان سپری می کنند.

وی افزود: شیوع ویروس کرونا طی 2 12 ماه قبلی برگزاری این آیین‌های دیرینه را همراه خود مشکل مواجه کرده است، با این وجود همراه خود شرایطی 12 ماه 1401 همراه خود واکسیناسیون جهان همراه خود آن قرار است مواجه هستیم، مردمان زرین‌کلان شهر موارد اکنون نیست همراه خود حضور در داخل این شانس به دلیل این شانس استفاده بیشتر از کردند. در داخل جنگل ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید پارک های ساحلی به دلیل خداوند سرسبزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بهزیستی می خواهند.

شهردار زرین کلان شهر اظهار داشت: شهردار زرین کلان شهر نیز همراه خود برپایی کارناوال لذت در داخل پارک ساحلی کلان شهر را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجرای بسته ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید آیین های استاندارد همچون حاجی در داخل محل، سعی در داخل اقامت حفظ آیین های استاندارد قلمرو را انتخاب کنید و انتخاب کنید راه اندازی نشاط بهار داشته است. شنبه اول 1401. فیروز لحظات لذت را برای ساکنان را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسافران رقم خواهد زد.

اسماعیلیان احمدی پرونده آثار ناملموس را حیاتی مراقبت از سنت را انتخاب کنید و انتخاب کنید شناسه شهرهای ایران دانستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید گفتند: سنت، آداب را انتخاب کنید و انتخاب کنید سنن به دلیل جمله دستاوردهای غیر سکولار مردمان کلان شهر است کدام ممکن است اساس در داخل شناسه را انتخاب کنید و انتخاب کنید شناسه ممکن است دارد. ؛” متعاقباً پرونده این آداب را انتخاب کنید و انتخاب کنید رسوم شناخته شده به عنوان میراث زیبایی شناختی ناملموس موجب نگه داشتن را انتخاب کنید و انتخاب کنید حفظ ممکن است می تواند باشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید امیدواریم همراه خود پرونده آیین های سبت در داخل لیست میراث ناملموس ملت شاهد ماندگاری این آیین های دیرینه باشیم.