{گفتگو} بین ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید شورای همکاری خلیج فارس مورد نیاز استبه گزارش ایمنا به نقل به دلیل الجزیره، شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی تصدیق شد کدام ممکن است دوحه ارتباط شخصی را همراه خود طالبان نگه داشتن خواهد کرد.

وی ذکر شد: گفتگوی جهان ای بین شورای همکاری خلیج فارس را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایران برای رفع امتیازات را انتخاب کنید و انتخاب کنید دلخوری کردن های مشترک مورد نیاز است.

دیروز خالد پاداشوزیر حفاظت قطر در داخل کنوانسیون دوحه ذکر شد: ما انتظار هماهنگی هسته ای همراه خود ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحریک کردن مرحله دوم چارچوب امنیتی همراه خود {مشارکت} کشورهای جهان هستیم.

پاداش وی افزود: برخی مکان های بین المللی ائتلاف های استراتژیک شخصی را اصلاح می دهند در نتیجه ایده این اتحادها ضعیف است. وزیر حفاظت قطر ذکر شد: امیدواریم توافقنامه امنیتی بین کشورهای جهان امضا شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود هم مسکن کنیم.

وی ذکر شد: امیدواریم را انتخاب کنید و انتخاب کنید آن قرار است را الهام بخش می کنیم کدام ممکن است مذاکرات وین به هماهنگی بر بالا ابزار هسته ای ایران منتهی شود.

محمد بن عبدالرحمن آل ثانی روز شنبه بر {اهمیت} دسترسی به هماهنگی هسته ای همراه خود ایران تاکید کرد.

آل ثانی در داخل کنفرانسی در داخل دوحه ذکر شد کدام ممکن است هماهنگی هسته ای همراه خود ایران لازم است را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیاز به توافقاتی نزدیک به ایمنی کل شما جانبه در داخل جهان حاصل شود.