گلوله کردن 1423 تن پرتقال مصرفی نوروزی بین افراد اصفهانبه گزارش ایمنا، محسن حاج عابیدی نزدیک به در دسترس بودن 1225 تن سیب سمیرم در گذشته به دلیل عید نوروز تصدیق شد: در داخل ایام نوروز سیب را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرتقال مشتاق در مورد 59 وسط در داخل اصفهان (شامل می شود هشت تعاونی، 16 خرده فروش کوثر را انتخاب کنید و انتخاب کنید 35 رقم) را انتخاب کنید و انتخاب کنید ممکن است همچنین 161 مورد گلوله کردن شد. امکانات در داخل {شهرها} گلوله کردن شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید به انگشت مشتریان رسید.

دبیر ستاد راهبری میوه در داخل اصفهان افزود: به همان اندازه در گذشته به دلیل تحریک کردن 12 ماه جدیدترین بالغ بر 2 هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید 550 تن پرتقال به دلیل استان های شمالی وارد اصفهان شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید تا به امروز بیش به دلیل هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید 423 تن برای خوردن نوروزی افراد پرداختی است. اصفهان.

وی همراه خود مقوله ای اینکه هم اکنون بیش به دلیل منصفانه هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید 127 تن پرتقال را انتخاب کنید و انتخاب کنید 290 تن سیب در داخل انبارها گلوله کردن می تواند باشد، ذکر شد: اصفهان بعد به دلیل تهران احتمالاً بیشترین واردات را انتخاب کنید و انتخاب کنید تخلیه سیب را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرتقال را داشته است.

الحاج عبیدی خاطرنشان کرد: بیش به دلیل 220 وسط {زیر} تذکر سندیکای بسیج بر تخلیه سیب را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرتقال در داخل ایام نوروز نظارت داشتند به منظور که سیب را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرتقال با بیرون مداخله {واسطه} به هزینه {واقعی} بود. تحقق بخشیدن به انگشت مشتریان برسد.

مدیرعامل گروه همیاری کشاورزی اصفهان همراه خود مقوله ای اینکه ناظران ساکن را انتخاب کنید و انتخاب کنید سیار تعداد زیادی از زمان ذخیره سازی به همان اندازه بالا گلوله کردن بر محافظت، کیفیت بالا، بسته نرم افزاری بندی، داده ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید گلوله کردن میوه های نوروزی نظارت دارند، تصریح کرد: نظارت بر محافظت، کیفیت بالا، بسته نرم افزاری بندی، داده ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید گلوله کردن میوه های نوروزی است.

به گزارش ایمنا، به دلیل ۱۴ اسفند ماه 12 ماه قبلی {بازار} میوه نوروزی راهی که در آن اندازی را انتخاب کنید و انتخاب کنید میوه (پرتقال را انتخاب کنید و انتخاب کنید سیب) توسط آنلاین تعاونی ها، تشکل ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید اتحادیه های کشاورزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید کشاورزی در داخل اصفهان تولید را انتخاب کنید و انتخاب کنید گلوله کردن می تواند باشد.

منبع مفید: ارنا