یادگیری عظیم آرم می‌دهد واکسن‌ها به طور ‌ای بی تهدید هستندیادگیری عظیم آرم می‌دهد واکسن‌ها به طور ‌ای بی تهدید هستند