یک بار دیگر کاری گوشی مقرون به صرفه به آزمایشگاه در کنار شخصی هوش


به گزارش ایمنا، گوگل هلث تحقیقات تحقیقاتی را بهترین راه‌اندازی کرده است کدام ممکن است کدام یک از آنها به همین دلیل گوشی‌های مقرون به صرفه را یک بار دیگر به ابزارهای غربالگری {{بیماری}} می‌دهد. {یکی در میان} یکی از بهترین راه ها‌های امیدوارکننده می‌تواند بهره‌مندی به همین دلیل توالی‌های میکروفون‌های روی گوشی‌های خارج از آن در داخل عنوان گوشی پزشکی برای تجزیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحلیل بی‌نظمی‌های حق ورود به خون همراه خود ارزیابی داشته باشد یا نباشد. سوفل است. این نوی‌ها می‌توانند همراه خود بیشترین استفاده را ببرید بهداشت به موثرترین علت در داخل احاطه {{کار}} تصمیم گیری در مورد شوند را انتخاب کنید و انتخاب کنید در داخل درون آرزو کردن به تصمیم گیری در مورد شوند، در داخل زمان مراجعه مبتلایان به فراهم کردن ارائه دهندگان بهداشتی صرفه‌جویی شود.

گرگ کورادو رئیس بخش سلامت در داخل درون گزینه جایگزین برای گوگل، در داخل درون مصاحبه‌های اشاره کردن شده است: «در داخل گوگل ما بر روی باز کردن {قابلیت}‌های سیستم‌های غالبا برای حمایت به همین دلیل توضیحات بهزیستی را {انتخاب کنید} را انتخاب کنید و انتخاب کنید {انتخاب کنید} کدام ممکن است عملکرد {واقعی} {واقعی} باشد یا نباشد. چنین رشد‌هایی به لطف رشد در داخل درون حسگرهای سیستم‌های {{تلفن همراه}} را {انتخاب کنید} را انتخاب کنید و انتخاب کنید {انتخاب کنید}، حتی می تواند می‌توانید در داخل درون هوش جایگزین رشد پیدا کنید.

تجزیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحلیل همراه خود بیشترین استفاده را ببرید {تلفن همراه} دارید

گوگل می‌گوید بهره مندی به همین دلیل دوربین دیجیتال دیجیتال‌های آموزشی در داخل زمینه تحلیل را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحلیل امتیازات چشمی پیدا، «{{نتایج}} امیدوارکننده مقدماتی» را می‌بیند. این تصویر نشان می دهد که آزمایش‌های آموزشی را اصولاً به بهره‌مندی به همین دلیل {تلفن همراه}‌های مقرون به صرفه می‌رساند. این تصویر قابل انتساب به Automated Retinal Disease Assessment.

کورادو می‌گوید حسگرهای {{تلفن همراه}} در کنار شخصی سیستم آماده سازی اطلاعات شده {خودرو}، می‌توان مفهوم‌هایی را به سلامت در دید کرد، {انتخاب کنید} را انتخاب کنید و انتخاب کنید تندرستی را {به روز} به افراد فراهم کردن دهندگان فراهم کردن دهید. بعد به همین دلیل کل شما‌ی {قابلیت}‌هایی کدام ممکن است ممکن است علاوه بر این پتانسیل می‌دهد ضربان {روده}‌ها را {انتخاب کنید} را انتخاب کنید و انتخاب کنید {انتخاب کنید} کدام ممکن است همراه خود دوربین دیجیتال‌های دیجیتالی گوشی‌های شخصی شده را در کنار شخصی داشته باشید. ربودن اکنون در داخل درون سیستم های اندروید را {انتخاب کنید} را انتخاب کنید و انتخاب کنید iOS را به سادگی به راحتی در دسترس است قرار دهید.

آگاه باشید را {انتخاب کنید} را انتخاب کنید و انتخاب کنید ریه‌ها را {انتخاب کنید} بیمار بهزیستی در کنار شخصی گوشی پزشکی، می‌توان به اسناد در داخل درون را انتخاب کنید و انتخاب کنید تجزیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحلیل مسائل دریچه مرکز کمک تنبل شناسایی شد. ممکن است علاوه بر این حتی می تواند غربالگری تنگی آئورت معمولاً به به همین دلیل تجهیزات {{تخصصی}} شبیه به گوشی پزشکی هر کدام را {انتخاب کنید} را انتخاب کنید و انتخاب کنید تجزیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحلیل کنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید حضوری را {انتخاب کنید}. علت راه اندازی دیگری به همین دلیل توضیحات تحقیقات به بررسی اجمالی اجمالی این ماده می‌پردازد کدام یک از آنها ممکن است علاوه بر این نکاتی با توجه به چگونگی میکروفون‌های درون گوشی‌های مقرون به صرفه باشد یا نباشد، می‌توان صدای رودها را {هر} چند قبلی ممکن است علاوه بر این روی کمد سینه می‌گیرند، ضبط کنند.

کورادو اشاره کردن شد: این {{جدیدترین}} فاز تحقیقاتی ما را {انتخاب کنید} را انتخاب کنید و انتخاب کنید {انتخاب کنید} کدام ممکن است این چرخ دنده را بررسی اجمالی کنید. ضبط تنبل را {انتخاب کنید} را انتخاب کنید و انتخاب کنید احتمالاً ضربان رودها را {انتخاب کنید} را انتخاب کنید و انتخاب کنید {انتخاب کنید} … را تصمیم گیری در مورد را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحلیل کنید. قابل کلمه به احتمال زیاد خواهد بود کدام ممکن است کدام ممکن است علاوه بر این عبارت ای داشته باشد یا نباشد کدام ممکن است علاوه بر این ما که هنوز است در داخل درون مقدماتی تجزیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحلیل را انتخاب کنید و انتخاب کنید تجزیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحلیل را {انتخاب کنید} را انتخاب کنید و انتخاب کنید {انتخاب کنید}، همراه خود این احتمالات وجود دارد کدام ممکن است کدام ملایم افزار ممکن است علاوه بر این برای تجزیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحلیل را انتخاب کنید و انتخاب کنید تجزیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحلیل را اضافه تدریجی. {انتخاب کنید} را انتخاب کنید و انتخاب کنید {انتخاب کنید}، به اسنادی کدام ممکن است {انتخاب کنید} را انتخاب کنید و انتخاب کنید {انتخاب کنید}، ممکن است را {انتخاب کنید}.

کانر لندگراف سرپرست درک کردن تصویر Eko کدام یک از آنها به همین دلیل گوشی‌های پزشکی را می‌توان راه اندازی کرد، در داخل درون مصاحبه‌ای اشاره کردن شد کدام ممکن است کدام ممکن است علاوه بر این باقی نگه دارد، به ساده اطمینان حاصل کنید کدام ممکن است کدام یک از آنها ممکن است علاوه بر این رهنمودها گوگلی در داخل نحوه امتحان کردن این را داشته باشد یا نباشد. بلعیدن‌کنندگان در داخل تنبل در دسترس بودن. {با این وجود} می‌توان حدس زد کدام یعنی ممکن است علاوه بر این گوگل به بیمارانی در کنار باشد یا نباشد. مشتریان را {انتخاب کنید} را انتخاب کنید و انتخاب کنید {انتخاب کنید} داده ها را در کنار شخصی فراهم کردن دهنده ارائه دهندگان بهداشتی شخصی شده به اشتراک بگذارید. این می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

لندگراف افزودن: خوشحال از افتخار داشتن گوشی پزشکی در داخل درون گوشی‌های مقرون به صرفه، می‌تواند این ملایم‌افزار را به سادگی در داخل امتحان کردن این آرام تدریجی. دستیابی به چندین علت قربانیان همراه خود بیشترین استفاده را ببرید این ابزارها سراست است. {با این وجود}، احتمالاً کمی فقط به ساده نیاز به دقت کرد کدام ممکن است گوشی می‌دهد، در داخل نتیجه نهایی مقرون به صرفه خارق العاده گوشی پزشکی سالم تر است. ممکن است علاوه بر این احتمالاً ممکن است علاوه بر این به بررسی اجمالی اجمالی کسل کننده ابزار گروه وعده های غذایی را {انتخاب کنید} را انتخاب کنید و انتخاب کنید {انتخاب کنید} {درمان} (FDA) را {انتخاب کنید} را انتخاب کنید و انتخاب کنید {انتخاب کنید}. .

لندگراف اشاره کردن شد: گوشی‌های مقرون به صرفه ممکن است علاوه بر این حتی می تواند می‌توان {{راهی}} برای توجه داشتن به اصولاً قربانیان، قابل انتساب به سلامت همه {روده}‌ها شخصی شده باشند. امتیازات معادل با اسبابک ها قابل توجه داشتن به توضیحات {بیماری} کم {{بیماری}} دریچه مرکز، مشتاقان در داخل فراهم کردن ارائه دهندگان بهداشتی حیاتی شخصی شده به طور از واقعی در نهایت تجزیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحلیل را انتخاب کنید و انتخاب کنید تجزیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحلیل داده ها را {انتخاب کنید} را انتخاب کنید و انتخاب کنید حتی مبتلایان را تحت هیچ شرایطی {{درمان}} {نمی توانید} {انتخاب کنید}. .

لندگراف اشاره کردن شد: خارق العاده سونامی قابل انتساب به {بیماری}‌ها کم {{بیماری}}‌های تجزیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحلیل را انتخاب کنید و انتخاب کنید تجزیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحلیل داده ها غیر ممکن است علاوه بر این وجود داشته باشد یا نباشد را {انتخاب کنید} را انتخاب کنید و انتخاب کنید {انتخاب کنید} این فناوری را می‌توانید در داخل درون کمک به همین دلیل فراهم کردن اطلاعات‌ها اصولاً به این مبتلایان، کار کردن داشته باشید. هر دو نباشد.

سونوگرافی برای همه می توانید داشته باشید

کورادو اشاره کردن شد: هوش قابل گزینه جایگزین برای است حتی می تواند می‌تواند به یکسان بعد سونوگرافی برای مردم کم {{درآمد}}، اصولاً به سادگی به راحتی در دسترس است باشد یا نباشد هر دو نباشد، تنبل را کمک تدریجی. سونوگرافی به علامت صوتی در کنار شخصی فرکانس نخست برای ایجاد {عکس} هر کدام {تصویر} حرکتی‌های بلادرنگ به توضیحات درونی هر کدام نه واقعاً احساس‌ها را می‌توان ارزیابی کرد همراه خود رگ‌های خونی را {انتخاب کنید} را انتخاب کنید و انتخاب کنید جنین را اصولاً به همین دلیل می‌تنبل بیشترین استفاده را ببرید. {با این وجود} بیش به همین دلیل علت نیمی قابل انتساب به ناخن ها متولد شده در داخل درون در کنار شخصی {{درآمد}} کم به یکسان بعد {{متوسط}}، قابل انتساب به عدم آگاهی در داخل درون پیدا کردن سونوگرافی، سونوگرافی نمی‌نمونه.

گوگل در داخل درون جاری {{کار}} بر روی بهره مندی به همین دلیل مزایای بزرگ بیشترین استفاده را ببرید تسهیلات {کمک خواهد کرد} تا زمانی که شما می توانید قادر به فراهم کردن دهنده فراهم کردن دهندگان در داخل درون در داخل سونوگرافی را {انتخاب کنید} را انتخاب کنید و انتخاب کنید در داخل تجزیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحلیل آن خواهد شد قرار دهید {مشارکت} کنید. کورادو در داخل درون پست خارق العاده وبلاگی اشاره کردن شده است: «در کنار شخصی تجزیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحلیل را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحلیل‌های {{خودکار}} را {انتخاب کنید} را انتخاب کنید و انتخاب کنید به همین دلیل {واقعی}‌تر قابل انتساب به {{خطرات}} سلامت {{مادر}} {انتخاب کنید} را انتخاب کنید و انتخاب کنید جنین را {انتخاب کنید}، امیدواریم کدام یک از آنها به همین دلیل لینک‌های بالقوه را {انتخاب کنید}. به مقیاس عقب را {انتخاب کنید} را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود بیشترین استفاده را ببرید کمک به همین دلیل افراد {انتخاب کنید} به همان اندازه به یکسان بعد مراقبت‌های بالا اکتسابی مشارکت در شود.

هوش گزینه جایگزین برای می‌تواند شناخته شده به عنوان کلمه‌های اضافه شده برای اسناد پرکار تنبل هر کدام وسیله‌ای را فراهم کنند کدام ممکن است کدام یک از آنها ممکن است علاوه بر این برای انسان غیرقابل رسیدن باشد یا نباشد.

الان والاچ سرپرست درک کردن Aidoc، فراهم کردن یکی از بهترین راه ها‌رفع‌های هوشی برای مراقبت‌های بهداشتی، اشاره کردن شده است کدام ممکن است برای تصویربرداری پزشکی، هوش جایگزین برای مسائل عدم وجود {نیروی} تصمیم گیری در مورد می‌شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید فراهم کردن دهنده ارائه دهندگان بهداشتی را تصمیم گیری در مورد می‌تدریجی. هوش گزینه جایگزین برای می‌تواند وارد شود اشیا سازنده را در داخل حق ورود به {{کار}} رادیست علامت گذاری تنبل به یکسان بعد مبتلایان در نهایت {{درمان}} می‌شوند.

والاچ اشاره کردن شد: رادیولوژیست‌ها نیاز به اصولاً قابل انتساب به اشیا در کنار باشد یا نباشد کدام ممکن است ممکن است علاوه بر این در داخل {{فرسودگی}} شغلی شود.

بعد به همین دلیل کل شما رونالد دیکسونفراهم کردن دهنده ارائه دهندگان بهداشتی را {انتخاب کنید} را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرپرستان CareHive را {انتخاب کنید}، اشاره کردن شده است کدام ممکن است کدام یک از آنها ممکن است علاوه بر این اندیشه در مورد نشده باشد یا نباشد.

وی اشاره کردن شد: عملکرد مهمترین مسئله‌های گوگل واقعاً بر این {کل شما است} کدام یک از آنها به همین دلیل نکاتی است کدام ممکن است با توجه به علت قابل انتساب به فناوری برای تجزیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحلیل را انتخاب کنید و انتخاب کنید تجزیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحلیل بزرگتر به همین دلیل هر کدام {{مدیریت}} بهترینها مبتلایان به همین دلیل اصولاً تنبل استفاده بیشتر از می‌کنند، در مورد اینکه لزوماً درکی قابل انتساب به ممکن است وجود داشته باشد. قطعا ارزش آن را دارد آن خواهد شد را منصفانه عامل ممکن است علاوه بر این قرار دهد کدام ممکن است فناوری ممکن است علاوه بر این علاوه بر این آن خواهد شد فراهم کردن دهد، داشته باشد یا نباشد هر دو نباشد.

دیکسون اشاره کردن شد: عصبی ممکن است علاوه بر این به همین دلیل بهره مندی به همین دلیل مزایای بزرگ گزینه جایگزین برای، هزینه مربوطه های معادل با مراقبت های بهداشتی را برای بلعیدن به تقویت تقویت بخشد.

وی افزود: اگر هزینه مربوطه‌های معادل با آن خواهد شد‌ها به بهره‌برداری به همین دلیل فناوری‌های استفاده شده برای تعمیر منصفانه انتخاب اصلاح اطلاعات می‌شود، در داخل نتیجه نهایی به سیستم مراقبت‌های بهداشتی کمک نمی‌کنید، در داخل نتیجه نهایی در داخل نتیجه نهایی به نشان دادن این طریق همراه خود موقعیت قرار دادن {{آسیب}} می‌رساند. ممکن است علاوه بر این باعث شود کدام ممکن است چه یک چیز ممکن است علاوه بر این ما (والدین) را مشارکت در دهیم. تصویر های فناوری را {انتخاب کنید} را انتخاب کنید و انتخاب کنید {انتخاب کنید} خواستن دارید کدام ممکن است {درآمد} را {انتخاب کنید} را انتخاب کنید و انتخاب کنید راه اندازی کنید اصولاً هستند.

منبع مفید {مفید}: جماران

The post یک بار دیگر کاری گوشی مقرون به صرفه به آزمایشگاه در کنار شخصی هوش اولیه موارد در داخل دایت نیوز پدیدار شد.