۷۲۲ سیستم خودروی تصادف‌کرده در داخل اصفهانسرهنگ اصغر زری در داخل اظهار داشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید گو همراه خود خبرنگار ایمنا اظهار کرد: پلیس راهی که در آن اصفهان در داخل راستای بهبود حفاظت، راه اندازی سرعت بالا را انتخاب کنید و انتخاب کنید تسهیل تردد در داخل خیابان های استان را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیشگیری به همین دلیل تصادفات، تمهیدات ترافیکی ویژه ای را در داخل روزهای پایانی نوروز را انتخاب کنید و انتخاب کنید زمانی کدام ممکن است شخصیت به آن خواهد شد می اندیشید، تدارک میدان دید.

وی به رصد خوب تخلفات حادثه ساز شیفته ژیروسکوپوی افزود: خودروهای جدیدترین در داخل 12 ماه جاری به ناوگان پلیس راهی که در آن استان اصفهان اضافه شده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید این خودروها به صورت نامحسوس در داخل خیابان ها گشت زنی می کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید در داخل صورت تبصره تخلفات حادثه ساز رانندگان ملزم به اعمال مقررات می شوند.

فرمانده انتظامی استان اصفهان یکپارچه داد: {مدیریت} بازدید کنندگان، به کمتر از رساندن تصادفات را انتخاب کنید و انتخاب کنید تامین حفاظت تردد افراد را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسافران در داخل روزهای پایانی {تعطیلات} نوروزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید روز شخصیت به همین دلیل حیاتی ترین {وظایف} پلیس در داخل ایام نوروز است.

وی همراه خود مقوله ای اینکه منشأ بارهای تصادفات فوتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید واژگونی {خودرو} در داخل تصادفات نوروزی {سرعت} نه زیاد، خستگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید خواب آلودگی هوا نیروی محرک {بوده است}، تصریح کرد: به رانندگان قابل توصیه می کنیم همراه خود کمتر از {سرعت} رانندگی کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید به همین دلیل رانندگی در داخل حالت خستگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید خواب آلودگی هوا خودداری کنند.

سرهنگ زری خاطرنشان کرد: با اشاره به اینکه {مدیریت} زمان رفتن به تعطیلات در به کاهش تصادفات قابل توجه حیاتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید کارآمد است، به رانندگان را انتخاب کنید و انتخاب کنید {مسافران} نوروزی قابل توصیه می کنیم در داخل روزهای پایانی نوروز 1401 را انتخاب کنید و انتخاب کنید روز شخصیت، {مدیریت} زمان را در داخل بازدید کنندگان به جای قرار دهند.

بهبود 108 درصدی خودروهای حادثه ساز

وی افزود: بدون در نظر گرفتن گفتن اینکه هیچ خودرویی در نتیجه جریمه بیش به همین دلیل 1،000،000 تومان نمی شود، برخورد همراه خود خودروهای حادثه خیز در داخل اصل {کار} قابل توجه پلیس قرار گرفته را انتخاب کنید و انتخاب کنید {اجازه} تردد به این خودروها دانش نمی شود؛ در نتیجه رانندگان این خودروها جدا از جان شخصی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرنشینان خودروهایشان، جان سایر ساکنان نیز مستعد ابتلا به است.

فرمانده پلیس فرماندهی انتظامی اصفهان یکپارچه داد: به همین دلیل ابتدای ساختار نوروزی در داخل بیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید 5 به همین دلیل اسفندماه 12 ماه قبلی به همان اندازه {دهم} فروردین 729 سیستم خودروی حادثه خیز در داخل محورهای استان اصفهان شده است کدام ممکن است نسبت به مدت زمان درست مثل 12 ماه در گذشته 108 شانس بهبود داشته است.

وی همراه خود مقوله ای اینکه تمامی خودروهای شده خودروهای رانندگی هستند، اظهار داشت: خودروهای مذکور مرتکب 2 تخلف {سرعت} را انتخاب کنید و انتخاب کنید سبقت غیرمجاز به طور شدند کدام ممکن است شیفته ماموران متوقف شده به منطقه پارکینگ منتقل را انتخاب کنید و انتخاب کنید به همین دلیل تردد خودروها جلوگیری از جنگ کردند.

تا حد زیادی خودروهای 2 طرف شهرستان شد

سرهنگ زارع همراه خود مقوله ای اینکه اگر همراه خود خودروهای متخلف کدام ممکن است باعث تصادف شدند برخورد نشود، قطعا {در این} ایام همراه خود حوادث زحمت کش را انتخاب کنید و انتخاب کنید ناگواری مواجه می شدیم. خور به کماندار، از دست دادن زندگی او می رود کلبایگان را انتخاب کنید و انتخاب کنید موبارکه شناخته شده به عنوان خوب زوج در داخل بروژ دستگیر شدند.

وی فقط در مورد اعمال مقررات 96 هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید 749 خودروهای متخلف یکپارچه داد: تخلفات این خودروها جای می دهد {سرعت} غیرمجاز، سبقت غیرمجاز، انحراف به چپ، نقص فنی در داخل سیستم {خودرو}، نبستن کمربند حفاظت را انتخاب کنید و انتخاب کنید بهره مندی از مزایای {تلفن همراه} در داخل حین رانندگی .

را انتخاب کنید و انتخاب کنید پلیس راهی که در آن استان اصفهان فقط در مورد اینکه ماموران پلیس در داخل تمامی محورهای مواصلاتی اعم به همین دلیل محسوس را انتخاب کنید و انتخاب کنید نامحسوس تخلفات خودرویی را رصد می کنند، خاطرنشان کرد: رانندگان در داخل روزهای پایانی نوروز همراه خود استقامت را انتخاب کنید و انتخاب کنید حوصله بیشتری رانندگی کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید ضمن رعایت رهنمودهای قانونی، قابل توصیه ها را رعایت را انتخاب کنید و انتخاب کنید تیز کردن کنند. . به هشدارهای متخصصان پلیس کلمه کنید به همان اندازه سفری محافظت شده و ضمانت شده را تخصص کنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید به سلامت در جهت مکان تعطیلات {حرکت} کنید.