23000 واحد به کاهش در داخل شاخص بورس در امروز 23 فروردین 1401به گزارش خبرنگار ایمنا، شاخص کامل بورس در داخل 75 {دقیقه} ابتدایی پیشنهادات در امروز – سه شنبه 3 فروردین 1401 – همراه خود افت 23674.84 واحدی به رقم 1455817.82 واحد رسید.

به همین دلیل تنظیمات سایر شاخص های {سهام} می توان به به کاهش 3204.70 واحدی شاخص کامل همگن شناسایی شد.

مقدار پیشنهادات در امروز به پنج.972 میلیارد سهم رسید کدام ممکن است طی 254089 نوبت داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ستد شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید قطعا ارزش آن را دارد کامل این پیشنهادات به 25694085 میلیارد ریال رسید.

قطعا ارزش آن را دارد کامل بورس به 57955.648.530 میلیارد ریال رسید.

نمادهای «فلز»، «خانوار» را انتخاب کنید و انتخاب کنید «شستا» احتمالاً بیشترین تاثیر نامطلوب را بر شاخص کامل داشتند.