50 کلان شهر کرونا آبی شدند / ما به ساده 24 {مربع} صورتی {داریم}به گزارش ایمنا، بر مقدمه فینال سایه بندی کرونا در داخل ملت، 24 کلان شهر صورتی، 68 کلان شهر نارنجی، 306 کلان شهر زرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید 50 کلان شهر آبی هستند.

بر مقدمه همین گزارش، کلان شهر تهران همچنان زرد است.

منبع مفید: مهر