56 هزار مسافر در داخل پارک فدک بوده اندعلی اصغر چاتوری در داخل ذکر شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید گو همراه خود خبرنگار ایمنا ذکر شد: به همین دلیل ابتدای تحریک کردن به {کار} ستاد شرکت ها بازدید اصفهان به همان اندازه ساعت شش صبح درست در این لحظه – شنبه 5 فروردین ماه، حدود 14 هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید 22 سیستم {خودرو} وارد مجتمع زیبایی شناختی اوقات فراغت پارک فدک شد.

وی افزود: اگر معمول سرنشینان {هر} {خودرو} را 4 نفر محاسبه کنیم، به همین دلیل 25 اسفند 12 ماه قبلی را انتخاب کنید و انتخاب کنید همزمان تحریک کردن به {کار} ستاد شرکت ها تعطیلات در مجتمع زیبایی شناختی اوقات فراغت حیاط پشتی فدک، حدود 56 هزار نفر پذیرفته شدند. اصفهان.”

سرپرست قلمرو هفت شهرداری اصفهان همراه خود مقوله ای اینکه در داخل مدت زمان 10 روز راهی که در آن اندازی ستاد شرکت ها بازدید استان اصفهان، {مسافران} نوروزی همراه خود مسئله خاصی مواجه نشدند، خاطرنشان کرد: متعدد به همین دلیل مراجعه کنندگان به پارک فدک در داخل بخش ایمنی، اشتغال را انتخاب کنید و انتخاب کنید مردم. ها مشارکت کنندگان رضایت نسبی داشتند را انتخاب کنید و انتخاب کنید امیدواریم این ماده موضوع یکپارچه داشته باشد یا نباشد.

وی تصریح کرد: در داخل صورتی کدام ممکن است طبق روال 12 ماه های قبلی ستاد شرکت ها بازدید اصفهان برگزار می شد، همراه خود موافقت این ستاد، پارک فدک به همان اندازه نوک شهریور هر دو مهرماه پذیرای {مسافران} است را انتخاب کنید و انتخاب کنید ستاد شرکت ها بازدید نیز پذیرای {مسافران} خواهد بود، احتمالا. در داخل اختیار ممکن است قرار گیرد.

الشاطوری افزود: تقریباً در مورد تخصص همکارانم در داخل شهرداری قلمرو 7، در داخل تذکر {داریم} به همان اندازه کیفیت بالا شرکت ها پارک فدک را بهبود دهیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید امیدواریم همراه خود اجرای این ساختار ها بتوانیم رضایت ساکنین را بیش به همین دلیل پیش جلب کنیم.