76 هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید 163 مسافر نوروزی در داخل چهارمحال را انتخاب کنید و انتخاب کنید بختیاری اقامت داشتندبه گزارش خبرنگار ایمنا، علی رضا گیلان همانطور که صحبت می کنیم پنجشنبه 13 فروردین در داخل ترکیبی خبرنگاران به همین دلیل اسکان 76 هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید 163 مسافر در داخل اماکن گردشگری استانداری خبر داد.

وی افزود: به همین دلیل این انواع 3043 مسافر را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسافر نوروزی طی 24 ساعت قبلی را انتخاب کنید و انتخاب کنید در داخل امکانات اقامتی دارای مجوز به همین دلیل اداره کل شما میراث زیبایی شناختی، صنایع دستی گرفته شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید گردشگری، اقامتگاه ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر اماکن اقامتی استان اعم به همین دلیل غیر دائمی اسکان داشته اند. سکونت را انتخاب کنید و انتخاب کنید سکونت. چشم اندازها معادل با تدریس را انتخاب کنید و انتخاب کنید آماده سازی، خوابگاه ها، ادارات، خوابگاه های دانشجویی {و سالن های ورزشی}.

گیلان افزود: بر مقدمه آمار ترافیکی اداره کل شما راهداری را انتخاب کنید و انتخاب کنید حمل را انتخاب کنید و انتخاب کنید نقل زمینی استانداری طی 14 روز قبل بیش به همین دلیل 617 هزار سیستم {خودرو} حامل 2 میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید 468 هزار مسافر وارد این راهنمایی شدند.

وی تصریح کرد: به همین دلیل این انواع 48 هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید 195 سیستم {خودرو} همراه خود 192 هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید 780 مسافر طی 24 ساعت قبلی وارد شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید 45 هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید 657 سیستم {خودرو} همراه خود 182 هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید 628 مسافر به همین دلیل استان بیرون شدند.

سرپرست کل شما میراث، زیبایی شناختی، صنایع دستی گرفته شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید گردشگری استان چهارحال را انتخاب کنید و انتخاب کنید بختیاری ذکر شد: {در حال حاضر} 4 هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید 300 تشک در داخل استراحتگاه ها، استراحتگاه ها، خانه ها، مسافرخانه ها، بوم گردی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر چشم اندازها گردشگری اداره کل شما میراث، زیبایی شناختی، صنایع دستی گرفته شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید گردشگری کنار هم قرار دادن است. برای شرکت ها مسافرتی، گردشگری را انتخاب کنید و انتخاب کنید گردشگری.