NAD برای اندکی کاهش

بدن ما ما خوب پیچ را انتخاب کنید و انتخاب کنید انعطاف پذیر جادویی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مرموز به دلیل پاسخ های شیمیایی است کدام ممکن است شیفته DNA ما را انتخاب کنید و انتخاب کنید تصمیم گیری در مورد های روز به روز ما مشارکت در می تواند.

همه می دانند کدام ممکن است برنامه غذایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید عادات ورزشی ما بر میزان چربی ها بدن ما ما {تأثیر} می گذارد، با این وجود ممکن است حتی نیاز به تقریباً در مورد شیمی داخل شخصی تا حد زیادی بدانیم. چون آن است همه شما ما به رویکرد طاقت فرسا تحقق یافته است ایم – به مقیاس عقب چربی ها فقط بلعیدن انرژی را انتخاب کنید و انتخاب کنید خریداری شده انرژی نخواهد بود!

همراه خود معامله با دستکاری دستورالعمل ها DNA شخصی، می‌توانیم شیمی شخصی را دستکاری کنیم به همان اندازه در داخل مشکل‌هایمان برای به مقیاس عقب چربی ها همراه خود ما – 9 علیه ما – {کار} تنبل.

عملکرد ما اینجا است کدام ممکن است به دلیل هرج را انتخاب کنید و انتخاب کنید مرج را انتخاب کنید و انتخاب کنید ناسالم صدایی شیوه زندگی استفاده بیشتر از کنیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید شیمی شخصی را در داخل خوب سمفونی نفیس هماهنگ کنیم.

همه شما ما واقعاً احساس می کنیم خرابکاران در داخل کمین هستند به همان اندازه مشکل های به مقیاس عقب چربی ها ما را به دلیل بین ببرند – این {درست است}.

در داخل همین جا ما تقریباً در مورد شگفت انگیز صحبت خواهیم کرد – به دلیل بازو ارائه NAD.

جاده زیرین: NAD بازسازی قندها، {چربی ها} را انتخاب کنید و انتخاب کنید پروتئین ها را به نشاط پتانسیل پذیر می تنبل

تحقیقات تقریباً در مورد NAD برای به مقیاس عقب چربی ها بر روی بلوک های ساختمانی مختلف NAD، به طور قابل توجهی ویتامین B3 کانون اصلی دارد. شیر آب منبع مفید خوبی به دلیل B3 است. به ساده بیرون از در نروید را انتخاب کنید و انتخاب کنید تقویت می کند های B3 بلعیدن نکنید – انواع مختلفی به دلیل B3 ممکن است وجود داشته باشد. B3 در داخل دوزهای بهتر، علیرغم اینکه خوب ویتامین محلول در داخل آب است، در واقع می تواند عوارض ناخوشایند راه اندازی تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید {مقدار} مقدار بیش از حد از مغالطه B3 در واقع می تواند در داخل امتحان و بهبود NAD تأثیر معکوس داشته باشد یا نباشد.

NAD (= نیکوتین آمید آدنین دی نوکلئوتید) در داخل {هر} سلول بدن ما ممکن است وجود داشته باشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای کار کردن میتوکندری ها – نیروگاه ها هر دو تولیدکنندگان نشاط در داخل سلول های ما – ضروری کاملاً است.

NAD همراه خود بهبود سن واقعاً گاز می گیرد، با این وجود محققان هماهنگی دارند کدام ممکن است NAD # 1 در داخل معنی ضد پیر شدن است – در نتیجه این امر باعث می تواند ژن هایی تخصصی ایجاد می کند الگو پیر شدن موقعیت دارند خاموش شوند.

چگونه می توان NAD را به دلیل بازو می دهیم؟

  1. پیر شدن … خوب معنی خالص پیر شدن انحلال NAD است – بجز ما مشکل آگاهانه ای برای بهبود مرحله NAD شخصی مشارکت در دهیم.
  2. الکل – ممکن است حتی خوب بی ارزش غالب در داخل تمام {جنبه} های پیر شدن است (9، رسوراترول در دسترس در داخل شراب زرشکی کمتر از است، را انتخاب کنید و انتخاب کنید ما نخواهیم کرد شراب بیشتری را برای خریداری شده رسوراترول تا حد زیادی توجیه کنیم)
  3. DNA توسط راحت اقامت، درمان… همه چیز دوباره نوسان می یابد، بجز ما وارد حرکت شویم را انتخاب کنید و انتخاب کنید آگاهانه به دلیل DNA شخصی سپر کنیم
  4. فعالیت های ورزشی {نکردن} – فعالیت های ورزشی {نکردن} – {نشستن} سیگار {کشیدن} اخیر است
  5. در میان وعده های غذایی می توانند مرحله ما را در کل زمان به مقیاس عقب دهند – با این وجود در میان وعده های غذایی می توانند به بهبود مرحله ما پشتیبانی کنند.

سیرتوئین ها

سیرتوئین ها (اغلب نامیده می شود ژن های اندازه عمر) گروهی به دلیل 7 پروتئین هستند کدام ممکن است همراه خود اصلاح سلامت سلولی در داخل پیر شدن موقعیت دارند. سیرتوئین ها نیاز به منبع مفید خوبی به دلیل NAD داشته باشند. سیرتوئین ها مقوله ای DNA را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیر شدن را مدیریت می کنند، همه شما چیزهای سلولی را {مدیریت} می کنند… متأسفانه… وقتی مرحله NAD واقعاً گاز می گیرد… اثربخشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید {بهره وری} سلولی نیز همینطور است.

روزه – همچنین به عنوان شناخته می شود خوب نرم افزار بسیار موثر در داخل به مقیاس عقب چربی ها استفاده بیشتر از می تواند – احتمالاً مطمئناً یکی توضیحات این باشد یا نباشد: چسبیده شده است کدام ممکن است روزه باعث بهبود NAD می تواند – کدام ممکن است سیرتوئین ها را سرزنده می تنبل.

امید زیادی در داخل تجزیه و تحلیل تقریباً در مورد سیرتوئین ها در داخل بیشتر سرطان ها، مسائل متابولیک، متابولیسم گلوکز، HIV را انتخاب کنید و انتخاب کنید {بیماری} های عصبی ممکن است وجود داشته باشد.

اشخاص حقیقی علمی مفید با این وجود اضافه وزن سطوح زیرین NAD/Sirtuin را در داخل تحقیق آرم اطلاعات اند. اثبات شده است کدام ممکن است محدودیت انرژی این سطوح را بهبود می دهد را انتخاب کنید و انتخاب کنید استرس اکسیداتیو را به مقیاس عقب می دهد (مقالات متنوع من می روم تقریباً در مورد سیستم کار کردن را ببینید).

برنامه غذایی سیرتفود

مطمئنا – برنامه غذایی sirt ممکن است وجود داشته باشد. ممکن است حتی همراه خود عشق به آن قرار است “هک رژیم ژن از لاغر” می گویند.

همراه خود عرض پوزش – من می روم آنقدر تخصصی ایجاد می کند تئوری به نظر می رسد مانند است موافق نیستم.

برنامه غذایی سیرت مختلط به دلیل محدودیت انرژی را انتخاب کنید و انتخاب کنید غذاهای سیرت است. من می روم همراه خود SIrtfood ها (علاوه بر این شراب زرشکی) مشکلی لازم ندارم در نتیجه ممکن است به توضیحات زیادی برای ما غذاهای باور نکردنی هستند: گردو، روغن زیتون، زغال اخته، اسپرسو، زردچوبه…

چرا به برنامه غذایی سیرتفود دین زیادی من حتی دارم؟

مصرف کردن {مقدار} رضایت بخش به دلیل این وعده های غذایی برای سرزنده کردن ورزش سیرتوئین، تحت هیچ شرایطی همراه خود {جنبه} محدودیت انرژی برنامه غذایی مناسب نخواهد بود.

من می روم طرفدار عظیم روزه {داری} متناوب برای اکثر افراد هستم – اگر ارائه دهنده خدمات بهداشتی ممکن است را تایید تنبل، آن قرار است شخص کاندیدای روزه {داری} متناوب است. با این وجود، تقریباً در مورد محدودیت انرژی کدام ممکن است روزه متناوب نخواهد بود، نیاز به چند مورد آخر نکته را در داخل تذکر داشت.

  • وقتی بدن ما خواهید داشت انرژی محدودی دارد، ذخایر نشاط اضطراری هر دو گلیکوژن شخصی را بلعیدن می‌تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید ممکن است حتی چربی ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید ماهیچه‌ها را می‌سوزاند… فدا کردن ماهیچه‌ها به هیچ وجه عالی نخواهد بود – رئوس مطالب واقعاً گاز گرفتن سوراخ بینی برای آزرده کردن صورتتان!
  • بهره مندی از مزایای گلیکوژن آب مورد استفاده بیشتر از برای ذخیره سازی را آزاد می تنبل. مخصوصاً «بار آب».
  • در داخل هفته اول محدودیت از حداکثر انرژی، تنها واقعی حدود خوب {سوم} اندکی کاهش به دلیل چربی ها ناشی می تواند را انتخاب کنید و انتخاب کنید باقیمانده به دلیل آب، ماهیچه ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید گلیکوژن حاصل می تواند.
  • همراه خود بهبود انرژی دریافتی، بدن ما ذخایر گلیکوژن شخصی را همه چیز دوباره پر می تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید بار فوری باز می گردد. چقدر بدشانس را انتخاب کنید و انتخاب کنید بی {انگیزه}
  • بدن ما معمولاً میزان متابولیسم شخصی را به مقیاس عقب می دهد، یک چیز کدام ممکن است هیچ شخصی قرار نیست، را انتخاب کنید و انتخاب کنید در داخل بلند مدت بهبود بار را ساده تر می تنبل.

آره. – باید همیشه به دلیل تأمین NAD شخصی حمایت کنیم. NAD ضروری برای همه زمانها است. تزریق IV-NAD چندین 12 ماه است کدام ممکن است همراه خود شیفته ورزشکاران برای بهبود خالص کار کردن را انتخاب کنید و انتخاب کنید خوب شدن، اشخاص حقیقی برای ضد پیر شدن، وابستگی به چرخ دنده افیونی را انتخاب کنید و انتخاب کنید الکل، مالیخولیا را انتخاب کنید و انتخاب کنید عصبی بودن، نشاط، PTSD، خستگی قدرت، ترمیم DNA را انتخاب کنید و انتخاب کنید {بیماری} های عصبی استفاده بیشتر از می تواند. یافتن راهی که در آن‌های تا حد زیادی برای بهبود NAD را انتخاب کنید و انتخاب کنید به مقیاس عقب استرس اکسیداتیو، مهم {واقعی} خوب راحت اقامت سرزنده را انتخاب کنید و انتخاب کنید شکسته نمی شود.